Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Elke verhuizing of liftservice uitgevoerd door Antwerp Fast Movers geschiedt volgens de hiernavolgende voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De klant verklaart kennis genomen te hebben van deze verhuisvoorwaarden en deze aanvaard te hebben.
 2. Een offerte van Antwerp Fast Movers is een vrijblijvend voorstel en geen aanbod. De bestelling door de klant is een aanbod. De aanvaarding ervan door de klant doet het contract tot stand komen.
 3. Indien de klant beslist het verhuis te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, moet de klant uiterlijk binnen de 7 dagen schriftelijk of per e-mail opsturen naar Antwerp Fast Movers. Zo niet dient de klant een annulatievergoeding te betalen van €250.
 4. Particulieren betalen steeds contant na het verhuis. Firma’s betalen 30 dagen na datum factuur.
 5. Kleine voorwerpen (lusters, staande lampen, potten, enz.) moeten op voorhand in gesloten dozen verpakt zijn (behalve bij full service). Indien dit niet het geval is, mogen de verhuizers weigeren deze te verhuizen of gebeurt hun vervoer op eigen risico.
 6. Kasten moeten leeg zijn, legplanken moeten uit de kasten gehaald worden (behalve bij full service).
 7. De laden moeten leeg zijn en uit de kasten gehaald worden. De deurtjes moeten op slot of dicht gekleefd zijn (behalve bij full service).
 8. Indien er meubelen moeten gedemonteerd worden, dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden bij het bestellen van de verhuizing en dienen er minimum 2 verhuizers aanwezig te zijn. Meubels die reeds gedemonteerd zijn, worden door ons personeel niet terug in elkaar gezet. Indien de klant het wenst is de klant zelf verantwoordelijk.
 9. Bij regen kan de klant (a) de verhuizers vragen de meubels in te pakken in plastiek folie, (b) de verhuizers laten wachten tot het regen ophoudt of (c) de verhuizers laten doorwerken op eigen risico van de klant.
 10. Elektronische toestellen dienen in de originele dozen verpakt te zijn. Indien dit niet het geval is, mogen de verhuizers weigeren deze te verhuizen of gebeurt het vervoer op eigen risico.
 11. Matrassen dienen op voorhand ingepakt te zijn (behalve bij full service). Indien nodig kan de klant de verhuizers vragen tijdens het verhuis om deze te verpakken. De kosten worden na het verhuis berekend.
 12. De klant is verantwoordelijk indien er gebruik dient gemaakt te worden van opritten en dient vooraf zijn schriftelijk toestemming te geven door op die oprit te rijden.
 13. Als door onvoorziene omstandigheden de ladderlift niet kan geplaatst worden zoals wind, onstabiliteit van de ondergrond, enz.
 14. De ladderlift mag enkel door het verhuispersoneel worden bediend.
 15. De meubels die in de verhuiswagen geplaatst worden door een ander persoon zijn niet verzekerd. De klant of derden mogen onder geen enkele reden op de laadbrug staan tijdens het laden en lossen van de goederen.
 16. Het gebruik van de binnenlift gebeurt op eigen verantwoordelijkheid van de klant. Deze dient op voorhand aan de conciërge/eigenaar toestemming te vragen om te gebruiken en voorzorgmaatregelen te nemen voor de bescherming van de lift. De gebruikte beschermingsmateriaal voor de lift wordt ten kosten van de klant.
 17. Er wordt niet verhuisd via de trap tenzij er geen andere mogelijkheid bestaat. De firma is steeds vrijgesteld van alle aansprakelijkheid bij schade van trapzalen.
 18. De klant dient bij vertrek naar losplaats adres zelf te controleren of dat alle goederen mee verhuisd zijn.
 19. Bij einde verhuis dient de klant steeds de laadruimte te controleren.
 20. Bij het verhuizen van buffetpiano is de aanwezigheid van drie verhuizers verplicht. Indien het een vleugelpiano betreft, moeten er minimum vier verhuizers aanwezig zijn.
 21. Voor elke volledige verhuizing worden er minimum 3 uur aangerekend. De uren worden steeds berekend van begin depot tot terugkeer in depot (behalve bij liftservice).
 22. Wij handhaven een tarief van €1/km vanaf het moment dat de voertuigen vanuit het depot vertrekken tot aankomst bij het depot.
 23. Bij liftservice dient de klant voldoende plaats te voorzien, zo niet wordt er een vergoeding gevraagd van €50.
 24. Bij problemen of klachten verzoeken wij u geen discussie aan te gaan met de verhuizers maar onmiddellijk de firma te contacteren, waarna indien nodig iemand van de firma langs zal komen.
 25. De firma is niet aansprakelijk voor wachttijden veroorzaakt door verkeerd geparkeerde voertuigen, voor opvolging noch plaatsing van de verkeersborden. Zelfs indien de verkeersborden door de firma zijn aangevraagd. De kosten van alle wachttijden/kosten zijn altijd ten koste van de klant.
 26. Alle facturen zijn contant betaalbaar behoudens schriftelijke afwijking. Alle facturen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest op van 12% per jaar vanaf de factuurdatum. De klant is van rechtswege en zonder ingebreksestelling een contractuele schadevergoeding verschuldigd van 10% van het totale factuurbedrag, met minimum van €75, voor elk factuur die niet betaald is binnen de 30 dagen na factuurdatum.
 27. In geval van geschil is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken te Antwerpen, de vrederechter van het 1′ gerechtelijk kanton te Antwerpen uitsluitend bevoegd.
 28. De ongeldigheid of nietigheid van één of meerdere clausules leidt tot de ongeldigheid of de nietigheid van de ganse overeenkomst
 29. * Onder full service wordt verstaan dat de klant de verhuisfirma op de hoogte brengt van de uit te voeren inpakwerken en/of demontage van meubels. Full service wordt enkel uitgevoerd door vier verhuizers geleverd door de verhuisfirma.
 30. Glaswerk en spiegels moeten ingepakt zijn, bij dozen gevuld door de klant is de firma niet verantwoordelijk voor.
 31. Indien de klant of derden iets op het plateau/lift leggen/zetten waarop er schade of ongevallen worden veroorzaakt aan derden of ander materiaal, is de klant verantwoordelijk voor alle kosten en bijkomende kosten.
 32. Antwerp Fast Movers vervoert geen drank en verf in onze wagens voor de klant.